Open post

QUY CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO SINH HOẠT

Phân biệt các quy chuẩn Ngày Đăng: 21 Tháng Tám 2018

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN02/2009-BYT). Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các […]

Xem tiếpMore Tag
Open post

QUY CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO ĂN UỐNG

Phân biệt các quy chuẩn Ngày Đăng: 21 Tháng Tám 2018

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN01:2009/BYT) Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm (sau đây gọi tắt là nước ăn uống). Quy chuẩn này […]

Xem tiếpMore Tag
Open post

QUY CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO UỐNG TRỰC TIẾP

Phân biệt các quy chuẩn Ngày Đăng: 21 Tháng Tám 2018

Quy chuẩn nước uống trực tiếp hay còn gọi là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai (QCVN6-1:2010/BYT) Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước […]

Xem tiếpMore Tag