• Mua máy lọc nước Karofi ở đâu?

Hiên Vĩ

Địa chỉ: Khu Đỉnh, Phố Mới

Thủy Hường

Địa chỉ: Thất Gian, Châu Phong

Định Ly

Địa chỉ: 80, Trần Phú

Vinh Giang

Địa chỉ: Chợ Nội Doi, Đại Xuân

Bắc Hằng

Địa chỉ: Chợ Chì, Vũ Dương, Bồng Lai

Học Hợi

Địa chỉ: Thôn Lựa, Việt Hùng