Open post

QUY CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO ĂN UỐNG

Phân biệt các quy chuẩn Ngày Đăng: 21 Tháng Tám 2018

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN01:2009/BYT) Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm (sau đây gọi tắt là nước ăn uống). Quy chuẩn này […]

Xem tiếpMore Tag