Trưởng thành là khi tự hỏi rằng mình đã làm được gì?

30/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi con người ta luôn dằn vặt và đặt cho mình câu hỏi "Mình đã làm được gì?"

 

<p font-family:="" font-size:="" helvetica="" segoe="" span="" style="" color:"=""> Trưởng thành là khi con người ta luôn dằn vặt và đặt cho mình câu hỏi "Mình đã làm được gì?"

Người dự thi: Hoàng Thu Phương

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh