Trưởng thành là khi ta hiểu rõ gian khổ mà mình phải trải qua

01/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi ta hiểu rõ gian khổ mà mình phải trải qua

Ngày bé cứ tưởng chỉ có thuốc là đắng lớn rồi mới biết có những thứ còn đắng hơn cả thuốc. Ngày bé lúc nào cũng mong lớn thật nhanh để làm những gì mình thích. Giờ lớn rồi mới biết mọi việc không dễ dàng thích là được đâu ấy là trửơng thành.

Người dự thi: Lương Thị Huyền

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh