Trưởng thành là khi sống cho gia đình và mục tiêu bản thân

28/05/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành là khi con người ta sống cho gia đình và mục tiêu của bản thân là trên hết.

Trưởng thành là khi con người ta sống cho gia đình và mục tiêu của bản thân là trên hết.

Người dự thi: Đặng Hữu Tình

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh