• QUY CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO SINH HOẠT
    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN02/2009-BYT). Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không
  • QUY CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO ĂN UỐNG
    Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN01:2009/BYT) Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến
  • QUY CHUẨN NƯỚC DÙNG CHO UỐNG TRỰC TIẾP
    Quy chuẩn nước uống trực tiếp hay còn gọi là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai (QCVN6-1:2010/BYT) Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực

CHUYÊN GIA CHIA SẺ

 “Cách bạn uống nước thể hiện sức khỏe của bạn”

PGS. TS. Nguyễn Thị Hà – Chuyên gia Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHUẨN