Open post

CÁC NGUY CƠ TIỀM ẦN TRONG NGUỒN NƯỚC NHÀ BẠN (NITRIT)

Chất gây ô nhiễm Ion nitrit NO₂⁻ Đặc điểm Ion nitrit (NO₂⁻) chứa nitơ trong trạng thái ôxi hóa tương đối không ổn định. Là kết quả của quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong tự nhiên, trong các chất thải và các nguồn phân bón mà con người trực tiếp […]

Xem tiếpMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4