Tìm theo:

Quy chuẩn quốc gia cao nhất hiện nay để đánh giá chất lượng nước uống đóng chai nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT.

10/11/2016

Quy chuẩn quốc gia cao nhất hiện nay để đánh giá chất lượng nước uống đóng chai nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT.

Hiện nay, Bộ Y tế đã bạn hành nhiều quy chuẩn để đánh giá về chất lượng nước như: QCVN01:2009/BYT, QCVN02:2009/BYT, QCVN6-1:2010/BYT. Trong các quy chuẩn này,  thì quy chuẩn nào dùng để đánh giá chất lượng nước sau lọc của các hãng máy lọc nước. Vậy để hiểu rõ hơn và tránh nhầm lẫn giữa các quy chuẩn này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thông tin dưới đây:

1. QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn quốc gia về Chất lượng nước sinh hoạt:

Quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước uống đối với nước sinh hoạt thông thường. Không sử dụng cho ăn uống trực tiếp và cơ sở chế biến thực phẩm (gọi tắt là nước sinh hoạt). Quy chuẩn này áp dụng với các cơ quan tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt bao gồm các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất dưới 1.000 m3/ngày đêm.

Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng:

Quy chuẩn chất lượng nước

Giám sát trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng:

Xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu thuộc mức độ A, B do cơ sở cung cấp nước thực hiện.

Giám sát định kỳ và giám sát đột xuất với các mức độ A,B để đảm bảo chất lượng. Việc thực hiện giám sát đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Các chỉ tiêu có thể xác định bằng phương pháp thử nhanh sử dụng dụng bộ công cụ xét nghiệm tại hiện trường. Các bộ công cụ xét nghiệm tại hiện trường phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

Các tổ chức thực hiện:

Trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước;

-          Đảm bảo chất lượng nước và thực hiện giám sát theo quy định của quy chuẩn này.

-          Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trách nhiệm của sở y tế các tỉnh;

Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn này đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân cơ sở cung cấp nước tham gia hoạt động, khai thác sản xuất kinh doanh nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Trách nhiệm của bộ y tế;

Bộ y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng phổ biến, hướng dẫn, thanh tra việc kiểm tra thực hiện quy chuẩn này.

Trong trường hợp các quy định tại quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định văn bản mới do bộ trưởng bộ y tế ban hành.

2. QCVN 01:2009/BYT- Quy chuẩn quốc gia về tiêu chuẩn chất lượng nước ăn uống:

 Quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm. Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước dùng cho mục đích sinh hoạt. Là tiêu chuẩn đầu vào của nguồn nước dùng để sản xuất nước uống đóng chai.

Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng:

Quy chuẩn chất lượng nước

Quy chuẩn chất lượng nước

Quy chuẩn chất lượng nước

Quy chuẩn chất lượng nước

Quy chuẩn chất lượng nước

Chế độ giám sát chất lượng:

Giám sát trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng;

Xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu thuộc mức A,B,C do cơ sở cung cấp nước thực hiện

Giám sát định kỳ;

Giám sát định kỳ với các mức A,B,C theo đúng chỉ tiêu của cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

Giám sát đột suất;

Các trường hợp cần giám sát đột xuất là :

+ Khi kết quả kiểm tra vệ sinh nguồn nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm .

+ Khi sảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng tới chất lượng vệ sinh nguồn nước.

+ Khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

Tổ chức thực hiện:

Trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước là đảm bảo chất lượng nước và thực hiên giám sát theo quy định của quy chuẩn này. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

Trách nhiệm của sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn này đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp nước tham gia hoạt động khai thác, kinh doanh, sản xuất nước phục vụ cho mục đích ăn uống trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Trách nhiệm của bộ y tế là chỉ đạo các đơn vị chức năng phổ biến, hướng dẫn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn này.

Trong trường hợp các quy định tại quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay đổi thay thế thì thực hiện quy định mới do bộ trưởng bộ Y Tế ban hành.

3. Quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT là gì?

Quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT là quy chuẩn cao nhất của quốc gia về chất lượng nước. Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với chuẩn nước uống trực tiếp, nước uống thiên nhiên đóng chai, nước uống tinh khiết đóng chai được sử dụng với mục đích giải khát.

Karofi đã đạt Quy chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT như thế nào?

Từ ngày 01/8 đến ngày 25/8/2016, Viện SKNN & MT đã đánh giá chất lượng nước sau lọc của 02 lô thiết bị lọc do Công ty cổ phần KAROFI Việt Nam, Tòa nhà Karofi, lô CC1 – I.3.1 khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội sản xuất: .

Lô sản phẩm G, ngày SX 20/7/2016

Lô sản phẩm I; ngày SX 08/07/2016

Quá trình thử nghiệm được thực hiện lặp lại 3 lần trên 3 thiết bị lựa chọn ngẫu nhiên của mỗi lô sản phẩm.

Kết quả đánh giá Quy Chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT đối với máy lọc nước Karofi:

Chất lượng nước đầu ra của 02 lô thiết bị lọc nước Karofi  Lô sản phẩm G, ngày SX, 20/7/2016 và lô I ngày sản xuất: 08/07/2016 có các chỉ tiêu phân tích đạt Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT ngày 2/6/2010 đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai theo Quy trình đánh giá HT 3672.16.35 đã được công nhận ISO 9001 theo quyết định số 3490/QĐ-QUACERT ngày 17/6/2016 của trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và công nghệ).

Theo qui trình, Viện SKNN & MT sẽ tiếp tục giám sát chất lượng nước sau lọc của các lô thiết bị trên trong quá trình sử dụng nhằm xác định hiệu quả thiết bị lọc, đảm bảo chất lượng nước đầu ra của thiết bị luôn đạt qui chuẩn quốc gia./.

Cách đánh giá chất lượng nước của QCVN 6-1:2010/BYT

Năm 2014, WHO đưa ra qui trình đánh giá cụ thể cho các công nghệ xử lý (máy lọc nước) hộ gia đình Harmonized Testing Protocol: Technology Non-Specific. Theo hướng dẫn này, thiết bị lọc nước hộ gia đình cần được đánh giá về:

-Hiệu quả xử lý nước: bao gồm 2 thử nghiệm : Thử nghiệm chung (General Test water)  và thử nghiệm thử thách (Challenge Test water) nhằm đảm bảo thiết bị lọc có hiệu quả đối với các nguồn nước, chất lượng nước đầu vào khác nhau. Theo hướng dẫn, việc thử nghiệm  được thực hiện lặp lại 3 lần trên 3 thiết bị lựa chọn ngẫu nhiên của mỗi lô sản phẩm.

-Đánh gía giám sát: đánh giá ngẫu nhiên 1 tỷ lệ số thiết bị đang được  người dân sử dụng trong suốt vòng đời sử dụng của sản phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo thiết bị lọc nước  luôn đảm bảo hiệu quả lọc tại mọi thời điểm sử dụng và kịp thời khuyến cáo đến người sử dụng và nhà sản xuất nếu có chỉ số không đạt qui định.

Là đơn vị chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn của Bộ Y tế  trong  lĩnh vực đánh gía về tiêu chuẩn chất lượng nước, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là đại diện duy nhất của Việt nam đã được mời tham gia vào chương trình Quốc tế của WHO về đánh giá các công nghệ xử lý nước hộ gia đình WHO International Scheme to Evaluate Houshold Water Treatment Technologies, Netherland, 2015  bao gồm rất nhiều nhà khoa học từ các nước trên thế giới.

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường với vai trò đã xây dựng qui trình đánh giá chất lượng nước đầu ra của các thiết bị lọc nước hộ gia đình theo hướng dẫn trên. Quy trình đánh gía đã được chứng nhận ISO 9001 số giấy chứng nhận HT 3672.16.35 do Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert), Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Quy trình đánh gía của Viện phù hợp với các hướng dẫn của WHO, UNICEF bao gồm cả quá trình đánh gía ban đầu và đánh giá giám sát nhằm đảm bảo thiết bị lọc nước cung cấp nước đạt qui chuẩn đến người sử dụng.

Nguồn:karofi.com

Tìm kiếm trên Google:

Tiêu chuẩn chất lượng nước

Tieu chuan chat luong nước

Máy lọc nước chất lượng

May loc nuoc chat luong

Tin liên quan

Có những quy chuẩn nào để đánh giá chất lượng nước?
13 Tháng 09

Có những quy chuẩn nào để đánh giá chất lượng...

Những quy chuẩn nào để đánh giá tieu chuan chat luong nuoc? Cùng tìm hiểu kỹ hơn những...

Nguồn nước khu vực Nam Hà Nội bị nhiễm asen nặng
12 Tháng 08

Nguồn nước khu vực Nam Hà Nội bị nhiễm asen nặng

Khu vực phía Nam Hà Nội bị nhiễm asen rất nặng, thậm chí đứng đầu danh sách những...

Karofi là đơn vị sản xuất máy lọc nước đầu tiên đạt chứng nhận QCVN 6-1:2010/BYT
21 Tháng 10

Karofi là đơn vị sản xuất máy lọc nước đầu tiên...

Karofi là doanh nghiệp tiên phong kiểm định chất lượng sản phẩm về khả năng xử lý...