Phân biệt các Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước cho ăn uống, sinh hoạt.